Utbildning och erfarenhet

Som psykoterapeut utgår jag från en helhetssyn på människan och hennes individuella och existentiella dilemman. Jag har breda intressen och erfarenheter som omfattar humanistiska ämnen såsom semiotik, historia, litteratur och filosofi å ena sidan och psykoterapi och psykologi å den andra sidan. I korthet kan sägas att jag alltid varit djupt engagerad i frågan om vad det är att vara människa och på vilket sätt människan uttrycker sina livserfarenheter.


Jag har arbetat som psykoterapeut inom primärvården och har även erfarenhet av att arbeta och på olika sätt vara engagerad i, verksamheter som riktar sig till unga vuxna, inom såväl statlig som ideell sektor. Där har jag haft rollen som kurator och handledare. Förnärvarande arbetar jag som psykoterapeut inom den privata sektorn. 


Formellt har jag en utbildning i psykoterapi, är legitimerad psykoterapeut och har en fil. kand. i beteendevetenskap med inriktning psykologi. Jag är även docent i ämnet kognitiv semiotik (läran om tecken och betydelser). Som forskare och praktiserande psykoterapeut intresserar jag mig bland annat för beröringspunkterna mellan filosofi och psykoterapi, eftersom filosofin kan vara mycket hjälpsam i terapeutiska samtal som berör det vi har att hantera när vi står inför existentiella svårigheter. Det kan vara i samband med till exempel uppbrott av olika slag, sorg och ångest i samband med livsförändringar.